فهرست مناقصه‌ها و مزایده‌های شرکت‌های زیرمجموعه آبفای استان تهران

عنوانشمارهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی98 ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98-47 ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98 /ت ج 39 ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/45 ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
ت33 /98 ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.