فهرست مناقصه‌ها و مزایده‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت‌های زیرمجموعه

عنوانشمارهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
5803/22109 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/42 ۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98-53 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98-52 ۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/ت43 ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98/40ت ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
98-51 ۳ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
5761/22109 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
5785/22109 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۷ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
5767/22109 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.