فهرست مناقصه‌ها و مزایده‌های شرکت‌های زیرمجموعه آبفای استان تهران

عنوانشمارهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای99.37 ۶ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 99.37 ۶ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید آگهی مزایده عمومی به شماره 99.35 ۶ بهمن ۱۳۹۹ مزایده
99-48 ۶ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99-46 ۶ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
99/ 53ت ۵ بهمن ۱۳۹۹ مزایده
99/19 ۴ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
8574/22109 ۲ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
10109/1002141/د ۱ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
8557/22109 ۱ بهمن ۱۳۹۹ ۸ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه

تست اسلایدر محصولات و محصولات مرتبط

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.