فهرست مناقصه‌ها و مزایده‌های شرکت‌های زیرمجموعه آبفای استان تهران

عنوانشمارهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 99.49 ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 99.48 ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید آگهی مناقصه عمومی به شماره 99.39 . ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99.46 ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99-60 ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99/19تجدیدمناقصه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
99-58 ۹ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
8851/22109 ۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه

تست اسلایدر محصولات و محصولات مرتبط

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.