فهرست مناقصه‌ها و مزایده‌های شرکت‌های زیرمجموعه آبفای استان تهران

عنوانشمارهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
تجدید 9/99 ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/34 ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/33 ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره آگهی 99.11 ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره آگهی 99.11 ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 99.05 ۸ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
7097/22109 ۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
7084/22109 ۷ مرداد ۱۳۹۹ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مزایده عمومی ۶ مرداد ۱۳۹۹ مزایده
99/11 ۵ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه

تست اسلایدر محصولات و محصولات مرتبط

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.