فهرست مناقصه‌ها و مزایده‌های شرکت‌های زیرمجموعه آبفای استان تهران

عنوانشمارهتاریخ انتشارتاریخ پایاننوع
996 ۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
99/ت8 ۳ خرداد ۱۳۹۹ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مزایده عمومی به شماره 99.03 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مزایده
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
6321/22109 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
99-4 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
6255/22109 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
6256/22109 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.