خرید بارگیری حمل و باراندازی 5250 متر لوله چدن داکتیل با اتصال مقاوم در برابر زلزله همراه متعلقات مربوطه در اقطار 400 و 500

مناقصه

98/45

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره 45/98          ( نوبت اول ودوم )

 

نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران به نمایندگی از شرکت آبفای استان تهران

1-   موضوع مناقصه : خرید بارگیری حمل و  باراندازی 5250 متر لوله چدن داکتیل با اتصال مقاوم در برابر زلزله به همراه متعلقات مربوطه در اقطار ( mm400-500)

2-    مدت زمان تحویل اقلام : یک ماه

3-    محل تأمین اعتبار: عمرانی

4-    سطح بازرسی : لوله و متعلقات (سطح یک)

5-   مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 000/000/284/3 (سه میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون ) ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد :

الف)اصل فیش واریز وجه تضمین بحساب جاری به شماره 640100004001051407145881 IR نزد بانک ملی شعبه مرکزی بنام شرکت آب و فاضلاب استان تهران ب)ضمانتنامه های بانکی و یا صادره از یکی از مؤسسات اعتباری غیر بانکی کشور (دارای مجوزلازم ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) بنام شرکت آب و فاضلاب استان تهران پ)ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران بنام شرکت آب و فاضلاب استان تهران ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت  بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) چ) وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن.

ح) ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند .

ضمناً به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-   مبلغ ، مهلت و محل دریافت اسناد :  متقاضیان شرکت  در مناقصه می توانند با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیک دولت ((www.setadiran.ir و واریز مبلغ 000،500،1 (یک میلیون و پانصدهزار) ریال به حساب شماره 6- 60000000-4-117 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران ، یک سری از اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی را حداکثر تا ساعت 15 روز  دوشنبه مورخ 26/12/98 دریافت نمایند  . مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است.

7-   تاریخ و محل تحویل پیشنهادات : شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ  17/01/99 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ((www.setadiran.ir بارگذاری نمایند. (پاکات الف (تضامین) همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانسر انتهای خیابان راسخ مهر کوچه یکم غربی آب و فاضلاب غرب استان تهران گردد)

8-   تاریخ و محل بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: جلسه کمیسیون مناقصه ساعت 30/11 صبح روز  دوشنبه مورخ 18/01/99 در محل دفتر ذیحساب آبفای استان تهران به نشانی تهران خیابان فاطمی نبش خیابان حجاب ، تشکیل خواهد شد. ( تاریخ ومحل بازگشایی سایر پاکات به مناقصه گران واجد شرایط اطلاع رسانی می گردد)

9-    به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ضمناً هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد . سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

نشانی های سایت اینترنتی ((http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir)

                                                                                                                       شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

 

 

 

 


برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.