تجدید مناقصه تامین 2508 متر لوله جدار و هادی با ضخامت 6 میلیمتر

مناقصه

98 /ت ج 39

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.