مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.44

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی 98.44 (نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد  مناقصه اجرای کارهای باقی مانده ساختگاه مخزن 10 هزار متر مکعبی R4 شهر پرند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره فراخوان 2098050139000155را  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،12،15 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،12،15  الی 98،12،20 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،19
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99،01،20 در ذیحسابی آبفای استان تهران می باشد.
مبلغ برآورد اولیه : 58،795،382،922 ( پنجاه و هشت میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2،940،000،000 ( دو میلیارد و نهصد و چهل میلیون ) ریال
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن رتبه 4 رشته آب و سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و ارائه اصل گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد.
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.