بازسازی شبکه توزیع آب بطول 5500 متر بانضمام 700 مورد انشعاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

مناقصه

98-47

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شماره 54-98

1-  دستگاه مناقصه گزار:  شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

2-  موضوع مناقصه: بازسازی شبکه توزیع آب بطول 5500 متر بانضمام 700 مورد انشعاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

3-  برآورد مبلغ مناقصه: حدودأ  23.833 ( بیست و سه هزار و هشتصد و سی و سه) میلیون ریال بر اساس فهرست بهای پایه سال 1398. 

4-  مدت کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت نه ماه شمسی .

5-  شرایط شرکت کنندگان: دارای حداقل گواهینامه احراز صلاحیت پیمانکاری رتبه 5 در رشته آب از معاونت             برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دارای گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای حداقل دو سابقه کاری مرتبط در استان تهران در 5 سال گذشته.

6-  مهلت و نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت: 13روز چهارشنبه مورخ 28/12/98 با در دست داشتن معرفینامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی شماره ثبت کد پستی 10رقمی شماره تلفن و نمابر ) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 ریال (سیصد و بیست و هفت هزار ریال ) به حساب جاری                                  شماره3-66666565-40-847  بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره 18، طبقه اول مراجعه نمایند.

7-  مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 894.327.000 ( هشتصد و نود و چهار میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار) ریال می باشد.

8-  محل تامین اعتبار : بودجه جاری( طرحهای غیر عمرانی).

9-  مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثر ساعت: 13روز دوشنبه مورخ 18/01/99 به دبیرخانه شرکت می باشد.

10-  تاریخ و محل تشکیل جلسه بازگشائی پاکات ارزیابی کیفی: رأس ساعت: 10 صبح روز سه شنبه مورخ 19/01/99 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار برگزار می گردد.

11-  سایر شرایط:پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتیب اثرداده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.