تهیه لوله،حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به طول کلی6900 متر با لوله پلی اتیلنی فاضلابی و 1000فقره انشعاب خانگی شهر قدس

مناقصه

ت33 /98

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

                                 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای                            ( نوبت اول )

                                                                           به شماره ( 33ت/98 )                                                                    (نوبت دوم)

نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آبفای غرب استان تهران به نمایندگی از آبفای استان تهران

1-موضوع تجدید مناقصه : تهیه لوله،حمل و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به طول کلی6900 متر با لوله پلی اتیلنی فاضلابی و 1000فقره انشعاب خانگی شهر قدس" (مطابق با مندرجات اسناد این مناقصه)

2-رتبه مورد نظر جهت شرکت در مناقصه : رتبه 5 رسته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3-مدت زمان کار : 12 (دوازده) ماه شمسی

4-محل تامین اعتبار : اعتبارات عمرانی و سایر منابع

5-براورد اولیه: (هشتاد و دومیلیارد و چهل و دو میلیون و نهصد و یازده هزار و هشتصد و دوازده) ریال (بر مبنای فهرست بهای پایه سال 98)

6-مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: (سه میلیارد و ششصد و نه میلیون )ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد :

الف) اصل فیش واریز وجه تضمین بحساب جاری به شماره 4001051407145881 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بنام شرکت آبفای استان تهران

ب)ضمانتنامه های بانکی و یا صادره از یکی از مؤسسات اعتباري غیر بانکی کشور (دارای مجوزلازم ازبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) بنام شرکت آبفای استان تهران

پ) ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران بنام شرکت آبفای استان تهران

ج) اوراق مشارکت بی نامه تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت  بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)

ح) ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند .

چ)وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره : به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7-مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 28/12/98 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی الکترونیکی https://setadiran.irمراجعه و در قبال پرداخت مبلغ (یک میلیون و پانصد هزار) ریال نسبت به دانلودکلیه اسناد این مناقصه اقدام نمایند.

8-مهلت و محل تحویل پیشنهاد :متقاضیان شرکت در مناقصه میبایست حداکثر تا ساعت 15روز سه شنبه مورخ 26/1/99 نسبت به بارگذاری کلیه پاکات پیشنهادی خود (محتویات پاکات ارزیابی کیفی، الف، ب، ج) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(به نشانی پیش گفته) اقدام نمایند.

9-ارائه پاکت الف (ضمانتنامه) حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 26/1/99 به نشانی کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج ، تهرانسر مرکزی، میدان کمال الملک، کوچه شهید علیرضا راسخ مهر ، شرکت آبفای غرب استان تهران، ساختمان شماره 3 ، دبیرخانه مرکزی، الزامی میباشد.

10-زمان و محل گشایش پاکات پیشنهادی: پاکات ارزیابی کیفی در ساعت 11روز چهارشنبه مورخ 27/1/99 درمحل دفتر ذیحسابی ابفای استان تهران به نشانی تهران خیابان فاطمی نبش خیابان حجاب ، گشوده خواهد شد. تاریخ بازگشایی سایر پاکات متعاقبا اعلام می گردد.

11-به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر در این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

12-ضمناً هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی روزنامه، مربوط به این مناقصه بعهده مناقصه گزار می باشد.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

نشانی های سایت اینترنتی (http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.