تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره اگهی 98.39

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره اگهی 98.39(نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیسات فاضلاب  شهرهای رباط کریم و پرند به شماره فراخوان 2098050139000159  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
مبلغ برآورد :17.513.280.000( هفده میلیاردو پانصدو سیزده میلیون و دویست و هشتاد هزار) ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :590.998.400 (پانصدو نود میلیون و نهصدو نودو هشت هزارو چهارصد) ریال
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،12،22 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 11 مورخ  98،12،22  الی 98،12،27 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،23
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت10صبح  تاریخ 99،01،24 (در آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.