مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.46

مناقصه

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره آگهی 98.46( نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت  آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،12،26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،12،26  الی 99،01،07 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،25
زمان بازگشایی کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99،01،26 (در ذیحسابی آبفای استان تهران )می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 136
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -02141934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 8519376
دارا بودن رتبه 5 همچنین ثبت در سامانه ساجار و سابقه کارهای مشابه  برای شرکت کنندگان الزامی می باشد.

ردیف

موضوع مناقصه

شماره فراخوان

مبلغ برآورد اولیه(ریال)

مبلغ تضمین(ریال)

1

تهیه لوله واجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شهری های تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب جنوبغربی استان تهران به همراه تهیه لوازم و اجرای انشعابات آب (بخش اول)

2098050139000160

30.613.927.183

1.530.696.359

2

تهیه لوله واجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شهری های تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب جنوبغربی استان تهران به همراه تهیه لوازم و اجرای انشعابات آب (بخش دوم)

2098050139000161

30.988.267.417

1.549.413.370

3

تهیه لوله واجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شهری های تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب جنوبغربی استان تهران به همراه تهیه لوازم و اجرای انشعابات آب (بخش سوم)

2098050139000162

31.819.024.758

1.590.951.237

4

تهیه لوله واجرای عملیات اصلاح شبکه توزیع آب شهری های تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب جنوبغربی استان تهران به همراه تهیه لوازم و اجرای انشعابات آب (بخش چهارم)

2098050139000163

30.510.506.487

1.525.525.324

 

سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.