تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی98.37

مناقصه

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی98

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

تجدید مناقصه عمومی  یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی98.37( نوبت اول – نوبت دوم )

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران در نظر دارد مناقصه عملیات قطع و وصل انشعابات بدهکار ،آب بهاء ،اقساط معوقه ،تخلفات احتمالی و غیر مجاز در شهر گلستان  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به شماره فراخوان 2098050139000165     برگزار می نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  98،12،28 می باشد.
مبلغ برآورد : 3.950.000.000  (سه میلیاردو نهصدو پنجاه میلیون ) ریال
مدت اجرا 12 ماه
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 184.100.000 ریال
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  98،12،28  الی 99،01،07 ساعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99،01،27
زمان بازگشایی  پاکات  ارزیابی کیفی  : از ساعت10 صبح  تاریخ 99،01،30 (آبفای جنوبغربی استان تهران ) می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات : آدرس- تهران ، کیلومتر 22 جاده ساوه ، شهرک واوان ، بلوار امام خمینی (ره) روبروی نیروی انتظامی حوزه ستادی آبفای جنوبغربی استان تهران –دبیرخانه به کد پستی: 3317869371 تلفن:02156172595 داخلی 137
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس -021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
دارا بودن گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد .
سایت ملی مناقصات : http://iets.mporg.ir
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران : swest.tpww.ir
سایت مهندسی کشور : www.nww.ir
شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.