انجام مطالعات مرحله دوم شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن کمربندی جنوب تهران با ملاحظات لرزه‌ای

مشاوره

987964/10109/د

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

متن آگهی

فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور

شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد "انجام مطالعات مرحله دوم شبکه توزیع آب تحت پوشش مخازن کمربندی جنوب تهران با ملاحظات لرزه‌ای" به شماره 2099005070000017  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل انتخاب مشاور و بازگشایی پیشنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.Setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 17/10/1399 می باشد. اطلاعات و اسناد ارزیابی فنی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مشاوران ارسال خواهد شد.

پایان مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی از سامانه : ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 24/10/1399

پایان مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی از سامانه : ساعت 12:00 روز  چهارشنبه  مورخ 01/11/1399

محل اعتبار: اعتبارات داخلی شرکت

صلاحیت‌های لازم: پایه یک در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب و حداقل پایه سه در تخصص محیط زیست از سازمان برنامه و بودجه

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر 88992879 می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس: 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.