احداث تلمبه‌خانه مخزن 20000 متر مکعبی 78 سوهانک

مناقصه

8453/22109

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

احداث تلمبه‌خانه مخزن 20000 متر مکعبی 78 سوهانک

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران.

2- موضوع مناقصه: احداث تلمبه‌خانه مخزن 20000 متر مکعبی 78 سوهانک.

3- مبلغ برآورد اجرای پروژه: به میزان 279ر661ر742ر15 ریال بر اساس فهرست بهای سال 99 و از محل اعتبارات جاری شرکت.

4- شرکت‌کنندگان در مناقصه باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته ابنیه مطابق رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه کشور و گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز تجربه اجرای حداقل یک تلمبه‌خانه با اسکلت بتنی در پنج سال اخیر را داشته باشند.

5- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد مناقصه مبلغ 000ر500ر3(سه میلیون و پانصد هزار) ریال به شماره حساب 8474040409403 نزد بانک سامان شعبه تجریش کد 847 به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران واریز و فیش مربوطه را با معرفی‌نامه معتبر حداکثر تا ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 29/10/99 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران تسلیم و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان 838ر279ر562(پانصد و شصت و دو میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و هشت‌صد و سی و هشت) ریال و به یکی از انواع ذیل می‌باشد:

- چک بانکی تضمینی، ضمانت‌نامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب جاری شمـاره 1-1946533-4-139 نزد بانک سینا شعبـه فاطمی غربی به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و یا ارائه گواهی مطالبات قطعی تایید شده و بلوکه شده مناقصه‌گر نزد شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- زمان بازدید و جلسه پرسش و پاسخ: شرکت‌کنندگان باید وفق تبصره 4 بند 22 اوراق شرایط مناقصه از ساعت 10 الی 11 روز چهار‌شنبه مورخ 01/11/99 از محل موضوع مناقصه بازدید به عمل آورده و در جلسه پرسش و پاسخ روز ‌شنبه مورخ 04/11/99 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر امور نظارت بر اجرای طرح‌های آب و فاضلاب و عملیات اضطراری شرکت مناقصه‌گزار واقع در: خیابان کارگر شمالی، خیابان جانبازان، مخزن 61 شرکت نمایند.

8- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: تا ساعت 14:30 روز ‌‌شنبه مورخ 11/11/99 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

9- زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10:00 روز یک‌شنبه مورخ 19/11/99 در دفتر امور بازرگانی و قراردادها.

10- هزینه درج آگهی بعهده مناقصه‌گزار می‌باشد.

11- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12- نشانی‌های سایت‌های اینترنتی: سایت شرکت مناقصه‌گزار: (http://tww.tpww.ir)، سایت ملی مناقصات: (http://iets.mporg.ir) و سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: (http:www.nww.ir)

"شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران"

      (سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.