عملیات اجرایی توسعه و احداث پست برق 20 کیلوولت جهت تأمین برق 8 حلقه چاه جدید الحفر شهرها و روستاهای تحت پوشش

مناقصه

99/57 برق رسانی

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.