خرید، حمل و جایگذاری 72 باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری مقاوم به زلزله هر یک به ظرفیت یکصد متر مکعب در محدوده آب و فاضلاب مناطق ششگانه شهر تهران.

مناقصه

99-38

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 99-38 1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران بعنوان مجری به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران. 2- موضوع مناقصه: خرید، حمل و جایگذاری 72 باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری مقاوم به زلزله هر یک به ظرفیت یکصد متر مکعب در محدوده آب و فاضلاب مناطق ششگانه شهر تهران. 3- مدت تحویل: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت شش ماه شمسی. 4- مبلغ برآورد مناقصه: 960.648.222.573 ریال(نهصد و شصت میلیارد و ششصد و چهل و هشت میلیون و دویست و بیست و دو هزار و پانصد و هفتاد و سه) ریال 5- شرایط شرکت کنندگان: دارای مجوز تولید (تولید کننده داخلی) و کارخانه تولید لوله های اسپیرال و نیز دارای سابقه تأمین مخازن فولادی تحت فشار. 6- مهلت و نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 30/10/99 با در دست داشتن معرفینامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی – شماره ثبت – کد پستی 10 رقمی – شماره تلفن و نمابر ) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 ریال (سیصد و بیست و هفت هزار ریال ) به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره 18، طبقه اول مراجعه نمایند. 7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 10.596.483.000 ریال (ده میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون و چهارصد و هشتاد و سه هزار ) ریال می باشد. که باید به صورت یکی از روشهای زیر ارائه گردد: _ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشند به مدت اعتباری حداقل 3 ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد و قابل تمدید برای 3 ماه دیگر بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران . _ واریز نقدی در وجه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. _ ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران به مدت اعتباری حداقل 6 ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد و قابل تمدید. _اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید. _ وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن. 8- محل تامین اعتبار : بودجه طرحهای غیر عمرانی. 9- مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثر ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 12/11/99 به دبیرخانه می باشد. 10- تاریخ و محل تشکیل جلسه بازگشائی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت : 11 روز دوشنبه مورخ 13/11/99 در محل سالن کنفرانس شرکت دستگاه مناقصه گزار می باشد. 11- سایر شرایط: پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتیب اثرداده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.