"ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، تست و راه‌اندازی یک(1) دستگاه تابلو برق(12 سلول) پست MDP فاز اول تصفیه‌خانه هفتم آب تهران"

مناقصه

8461/22109

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

"ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، تست و راه‌اندازی یک(1) دستگاه تابلو برق(12 سلول) پست MDP فاز اول تصفیه‌خانه هفتم آب تهران"

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران.

2- موضوع مناقصه: "ساخت، بارگیری، حمل، باراندازی، نصب، تست و راه‌اندازی یک(1) دستگاه تابلو برق(12 سلول) پست MDP فاز اول تصفیه‌خانه هفتم آب تهران"

3 شرکت‌کنندگان در مناقصه باید از تولیدکنندگان داخلی تابلوهای برق، تهیه کننده داخلی یا نماینده رسمی شرکت تولیدکننده باشند و همچنین دارای حداقل گواهینامه صلاحیت رتبه 3 رشته برق از سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز دارای تاییدیه از شرکت توانیر در زمینه ساخت تابلوهای برق باشند.

4- محل اعتبار: از اعتبارات جاری(منابع داخلی) شرکت.

5- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه باید برای دریافت اسناد مناقصه مبلغ 000ر500ر1(یک میلیون و پانصد هزار) ریال به حساب شماره 8474040409403 نزد بانک سامان شعبه تجریش کد 847 به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران واریز و فیش مربوطه را با معرفی‌نامه معتبر حداکثر تا ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 01/11/99 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران تسلیم و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان 000ر000ر480(چهارصد و هشتاد میلیون) ریال و به یکی از انواع ذیل می‌باشد:

- چک بانکی تضمینی، ضمانت‌نامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب‌جاری شمـاره 1-1946533-4-139 نزد بانک سینا شعبـه فاطمی غربی به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و یا ارائه گواهی مطالبات قطعی تایید شده و بلوکه شده مناقصه‌گر نزد شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- زمان بازدید و جلسه توجیهی: شرکت‌کنندگان باید وفق تبصره 8 ماده 1 اوراق شرایط مناقصه از ساعت 8 الی 10 روز یک‌شنبه مورخ 05/11/99 از محل موضوع مناقصه بازدید به عمل آورده و در جلسه توجیهی همان روز مورخ 05/11/99 راس ساعت 11 در محل دفتر امور تصفیه‌خانه هفتم آب تهران شرکت مناقصه‌گزار واقع در: تهران، جاده مشهد، دوربرگردان به سمت قیام دشت، حصار امیر، بعد از آرامستان ده امام، روبروی پادگان سپاه شرکت نمایند.

8- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: تا ساعت 14:30 روز دو‌شنبه مورخ 13/11/99 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی مذکور.

9- زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10:00 روز سه‌شنبه مورخ 14/11/99 در دفتر امور بازرگانی و قراردادها.

10- هزینه درج آگهی مناقصه بعهده مناقصه‌گزار می‌باشد.

11- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

12- نشانی‌های سایت‌های اینترنتی: سایت شرکت مناقصه‌گزار: (http://tww.tpww.ir)، سایت ملی مناقصات: (http://iets.mporg.ir) و سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: (http:www.nww.ir)

      "شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران"

(سهامی خاص)

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.