انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب ، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آب و فاضلاب و معوقه آب بها (خدمات درآمدی) در محدوده ناحیه سه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

مناقصه

99-43

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساده شماره 43-99 1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. 2- موضوع مناقصه: انجام خدمات مربوط به تصحیح قرارداد انشعاب آب و فاضلاب ، پیش فروش و فروش انشعاب نصب شده فاضلاب و وصول مطالبات معوقه حق انشعاب آب و فاضلاب و معوقه آب بها (خدمات درآمدی) در محدوده ناحیه سه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. 3- برآورد مبلغ مناقصه: 9.893.370.400 (نه میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد) ریال. 4- مدت کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت دوازده ماه شمسی . 5- شرایط شرکت کنندگان: دارای سابقه اجرای حداقل 3 فقره قرارداد خدمات درآمدی و یا خدمات مشترکین در شرکتهای آب و فاضلاب با حداقل سقف قرارداد 6.000.000.000 ریال و ارائه حداقل 2 سال مفاصا حساب مالیاتی از 5 سال گذشته و ارائه تائیدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی. 6- مهلت و نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 04/11/99 با در دست داشتن معرفینامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی – شماره ثبت – کد پستی 10 رقمی – شماره تلفن و نمابر ) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 ریال (سیصد و بیست و هفت هزار ریال ) به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش ، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره 18 ، طبقه اول مراجعه نمایند. 7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 386.801.200 (سیصد و هشتاد و شش میلیون و هشتصد و یک هزار و دویست) ریال می باشد. 8- محل تامین اعتبار : بودجه جاری( طرحهای غیر عمرانی). 9- مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثر ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 15/11/99 به دبیرخانه شرکت می باشد. 10- تاریخ و محل تشکیل جلسه بازگشائی پاکات: رأس ساعت 11روز شنبه مورخ 18/11/99 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار برگزار می گردد. 11- سایر شرایط:پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتیب اثرداده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.