"پروژه تکمیل ساختمان آزمایشگاه تصفیه‌خانه‌های 3 و 4 تهران‌پارس"

مناقصه

8284/22109

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

"پروژه تکمیل ساختمان آزمایشگاه تصفیه‌خانه‌های 3 و 4 تهران‌پارس"

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

1- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران.

2- موضوع مناقصه: "پروژه تکمیل ساختمان آزمایشگاه تصفیه‌خانه‌های 3 و 4 تهران‌پارس"

3- شرکت‌کنندگان در مناقصه باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 5(پنج) رشته ابنیه مطابق رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین دارای گواهینامه معتبر تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز تجربه حداقل ساخت یک ساختمان اداری با مساحت 300 متر مربع به همراه اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در 5 سال اخیر را داشته باشند.

4- برآورد ریالی انجام خدمات و محل تامین اعتبار: به میزان 851ر526ر114ر19(نوزده میلیارد و یک‌صد و چهارده میلیون و پانصد و بیست و شش هزار و هشت‌صد و پنجاه و یک) ریال بر اساس فهرست بهای سال 99 و از محل اعتبارات جاری(منابع داخلی) شرکت می‌باشد.

5- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند برای دریافت اسناد، مبلغ 000ر500ر3(سه میلیون و پانصد هزار) ریال به حساب شماره 8474040409403 نزد بانک سامان شعبه تجریش کد 847 به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران واریز و فیش مربوطه را همراه با معرفی‌نامه کتبی معتبر حداکثر تا ساعت 14.30 روز چهارشنبه مورخ 01/11/1399 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، دبیرخانه مرکزی تحویل، و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

6- زمان بازدید و جلسه‌ی پرسش و پاسخ: شرکت‌کنندگان در مناقصه باید وفق ماده 23 اوراق شرایط مناقصه از ساعت 10 الی 11 روز ‌یک‌شنبه مورخ 05/11/99 از محل موضوع مناقصه بازدید به عمل آورده و در جلسه پرسش و پاسخ روز دو‌شنبه مورخ 06/11/99 راس ساعت 10 در محل دفتر امور نظارت بر اجرای طرح‌های آب و فاضلاب و عملیات اضطراری شرکت مناقصه‌گزار واقع در: خیابان کارگر، خیابان ابطحی، بلوار جانبازان انقلاب، مخزن شماره 61 شرکت نمایند.

7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان 806ر435ر663(شش‌صد و شصت و سه میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار و هشت‌صد و شش) ریال و به یکی از انواع ذیل می‌باشد:

چک بانکی تضمینی، ضمانت‌نامه بانکـی و یا واریز نقـدی به حساب جاری شمـاره 1-1946533-4-139 نزد بانک سینا شعبه دکتر فاطمی غربی به نام شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و یا ارائه گواهی مطالبات قطعی تایید شده مناقصه‌گر نزد شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده‌های مخدوش یا سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- مهلت و محل تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز دو‌شنبه مورخ 13/11/1399 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی ذکر شده در بند 5 این آگهی.

9- زمان و محل گشایش پیشنهادها: ساعت 10:30 روز دو‌‌شنبه مورخ 20/11/99 در دفتر امور بازرگانی و قراردادها.

10- سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- هزینه درج آگهی مناقصه به عهده مناقصه‌گزار می‌باشد.

12- نشانی‌های سایت‌های اینترنتی به شرح ذیل: سایت این شرکت: (http://tww.tpww.ir)، سایت ملی مناقصات: (http://iets.mporg.ir)، سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور: (http://www.nww.ir)

 

                           شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

              (سهامی خاص)

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.