توسعه و بازسازی 1000 متر شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه نصب و بازسازی 1500 فقره انشعاب پراکنده فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران.

مناقصه

99-44

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 44-99 1- دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. 2- موضوع مناقصه: توسعه و بازسازی 1000 متر شبکه جمع آوری فاضلاب به همراه نصب و بازسازی 1500 فقره انشعاب پراکنده فاضلاب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. 3- برآورد مبلغ مناقصه: 21،951،116،961 ( بیست و یک میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و یکصد و شانزده هزار و نهصد و شصت و یک ) ریال . 4- مدت کار: از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت دوازده ماه شمسی . 5- شرایط شرکت کنندگان:1- گواهینامه احراز صلاحیت رتبه 5 در رشته آب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 2- دارای حداقل دو سابقه کار مرتبط با مشخصات فنی پروژه (از لحاظ فیزیکی) 3-دارا بودن گواهی تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی. 6- مهلت و نحوه و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 05/11/99 با در دست داشتن معرفینامه معتبر (مشتمل بر شماره اقتصادی – شماره ثبت – کد پستی 10 رقمی – شماره تلفن و نمابر ) به همراه مهر شرکت و فیش بانکی پرداختی به مبلغ 327.000 ریال (سیصد و بیست و هفت هزار ریال ) به حساب جاری شماره 3-66666565-40-847 بانک سامان شعبه تجریش به نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش ، خیابان شهید برادران فناخسرو، ساختمان شماره 18 ، طبقه اول مراجعه نمایند. 7- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 748.533.510 (هفتصد و چهل و هشت میلیون و پانصد سی و سه هزار و پانصد و ده) ریال می باشد. 8- محل تامین اعتبار : بودجه جاری( طرحهای غیر عمرانی). 9- مهلت و محل ارائه پیشنهادات: تاریخ ارائه پیشنهادات حداکثر ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 18/11/99 به دبیرخانه شرکت می باشد. 10- تاریخ و محل تشکیل جلسه بازگشائی پاکات: رأس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 19/11/99 در محل سالن کنفرانس دستگاه مناقصه گزار برگزار می گردد. 11- سایر شرایط:پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتیب اثرداده نخواهد شد. هزینه خرید اسناد مناقصه قابل برگشت نمی باشد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.